Οι Αλλαγές στα έξοδα Κηδείας μετά την Κατάργηση του ΤΑΥΤΕΚΩ

ΑΡ.ΠΡΩΤ:  19596  /  Φ14  —   ΑΘΗΝΑ   16/4/2021

                                                                                     

 ΠΡΟΣ:     1. Μέλη του ΔΣ  

                 2.  Περιφερειακά Τμήματα

 

Οι Αλλαγές στα έξοδα Κηδείας μετά την Κατάργηση του ΤΑΥΤΕΚΩ

 

Όπως όλοι γνωρίζετε στο τέλος του περασμένου χρόνου, καταργήθηκε το ΤΑΥΤΕΚΩ και όλες οι παροχές και δραστηριότητες που παρείχε το ταμείο στους ασφαλισμένους του μεταφέρθηκαν σ’ άλλες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Μεταξύ των παροχών αυτών ήταν και η χορήγηση των εξόδων Κηδείας. Η παροχή αυτή μεταφέρθηκε στην Γενική Δ/νση Παροχών και Υγείας του ΕΦΚΑ στην Αγ. Κωνσταντίνου 5. Η χορήγηση των εξόδων Κηδείας με την νέα κατάσταση για μεν τα άμεσα μέλη γίνεται ηλεκτρονικά για δε τα έμμεσα μέλη ακολουθείται ο παλιός τρόπος – με τη συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την ταχυδρόμησή τους στη νέα Δ/νση.

Πιο συγκεκριμένα:

 1. Για άμεσα μέλη: Η διαδικασία γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πληρωμής Εξόδων Κηδείας με την ηλεκτρονική κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Θυμίζουμε ότι το ποσό που χορηγείται για τα άμεσα μέλη είναι μέχρι 1742,40€ και πρέπει να αναγράφεται στο πρωτότυπο τιμολόγιο και στις αποδείξεις δαπανών για λογαριασμό του ατόμου που αναγράφεται στο τιμολόγιο. Αν το ποσό αυτό είναι μικρότερο, τώρα με την ηλεκτρονική διαδικασία χορηγείται μόνο το ποσό που αναγράφεται στο τιμολόγιο και στις αποδείξεις . ‘Ένα σημείο που επίσης πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, μιας και δεν υπάρχει η ένδειξη στην ηλεκτρονική διαδικασία που να δείχνει το  πρ.ΤΑΠ-ΟΤΕ,  πρέπει να σημειωθεί η ένδειξη : «Καμία από τα παραπάνω»
 2. Για έμμεσα μέλη: Για τα έμμεσα μέλη η χορήγηση των εξόδων Κηδείας γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως γινόταν και παλιότερα. Θυμίζουμε ότι το ποσό που χορηγείται για τα έμμεσα μέλη είναι 871,20€ και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω:
  • Πρωτότυπο Τιμολόγιο του γραφείου τελετών & αποδείξεις δαπανών για λογαριασμό του ατόμου που αναγράφεται στο τιμολόγιο
  • Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
  • Πρόσφατο Ενημερωτικό Σημείωμα Σύνταξης του άμεσου μέλους που ασφάλιζε το έμμεσο
  • Εκκαθαριστικό Εφορίας του θανόντος έμμεσου μέλους
  • Φωτοτυπία Ταυτότητας του ατόμου που αναγράφεται στο τιμολόγιο
  • Υπεύθυνη Δήλωση του ατόμου που αναγράφεται στο τιμολόγιο που δηλώνει ότι δεν δικαιούται έξοδα Κηδείας από άλλο φορέα, θεωρημένο από ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή ή το gov.gr
  • Απλή αίτηση του ανωτέρω ατόμου με τα στοιχεία του και με την οποία θα ζητά την χορήγηση των εξόδων Κηδείας.
  • Το IBAN της τράπεζας στην οποία θα κατατεθούν τα έξοδα Κηδείας στο ανωτέρω άτομο που αναγράφεται στο τιμολόγιο.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά αφού συγκεντρωθούν, αποστέλλονται ταχυδρομικά στην παρακάτω Δ/νση:

Προς:    ΕΦΚΑ (τ. ΤΑΥΤΕΚΩ-πρ. ΤΑΠ-ΟΤΕ)  / Γενική Δ/νση Παροχών & Υγείας

                Δ/νση Α’ Παροχών

                Β’ Τμήμα Εξόδων Κηδείας

                Αγ. Κωνσταντίνου 5 (5ος Όροφος)

                ΤΚ  10431     Αθήνα

 

Συνάδελφοι,

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στο Σύλλογο για  βοήθεια και  εξυπηρέτησή σας.