Καταστατικό Συλλόγου

                                                                                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ. 21244/Φ14    —    ΑΘΗΝΑ    4.10.2022

Προς:  α)  Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου  ΠΣΣΤ-Ο  ΟΤΕ

            β)  Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή  ΠΣΣΤ-Ο  ΟΤΕ

            γ)   Περιφερειακά Τμήματα ΠΣΣΤ-Ο  ΟΤΕ

             δ)  ΚΕΦΕ  ΠΣΣΤ-Ο ΟΤΕ

             ε)  Περιφερειακές Εφορευτικές Επιτροπές ΠΣΣΤ-Ο ΟΤΕ

Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε το ισχύον Καταστατικό του Συλλόγου μας, όπως αυτό αποφασίστηκε – εγκρίθηκε- από την 29η ΓΑΣ και καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών , με αριθμό Μητρώου 2211στις 30/9/2022, με την υπ. αριθ. 533/23.9.2022 διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών.