Αποχώρηση από τον ΟΤΕ με Εθελουσία και Προαιρετική Ασφάλιση Κύριας & Επικουρικής Σύνταξης

Αρ.Πρωτ.:  19721/φ9 Αθήνα:   8-6-2021

 

Προς 1. Μέλη Δ.Σ.

          2.Περιφερειακά Τμήματα

 

 

Αποχώρηση από τον ΟΤΕ με Εθελουσία και Προαιρετική Ασφάλιση Κύριας & Επικουρικής Σύνταξης

 

Όσοι συνάδελφοί μας εργαζόμενοι, αποχωρούν από τον ΟΤΕ με Εθελουσία έξοδο στην μεγάλη τους πλειοψηφία για να πάρουν σύνταξή πρέπει να συνεχίσουν την προαιρετική τους ασφάλιση τόσο για την Κύρια Σύνταξη, όσο και για την επικουρική τους ασφάλιση.

Έτσι οι ανωτέρω συνάδελφοί μας από την πρώτη ημέρα που αποχωρούν από τον ΟΤΕ πρέπει να υποβάλουν αμέσως αίτηση για την προαιρετική τους ασφάλιση (Κύρια & Επικουρική), επειδή ως ημερομηνία έναρξης της προαιρετικής ασφάλισης λογίζεται η ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

Α. Για τη συνέχιση της Προαιρετικής Ασφάλισης για την Κύρια Σύνταξη, η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθεί στο Τοπικό Υποκατάστημα του ΕΦΚΑ (πρ. ΙΚΑ) στον τόπο της κατοικίας τους.

Β. Για τη συνέχιση της Προαιρετικής Ασφάλισης για την Επικουρική τους σύνταξη, πρέπει αρχικά να στείλουν στο πρ. Επικουρικό Ταμείο του ΟΤΕ τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση για συνέχιση της Προαιρετικής Ασφάλισης για την Επικουρική τους σύνταξη

β) Το τελευταίο μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα μισθοδοσίας από τον ΟΤΕ

γ) Αντίγραφο της σύμβασης αποχώρησης με εθελουσία έξοδο από τον ΟΤΕ

Υπενθυμίζουμε ότι το Αίτημα της Προαιρετικής Ασφάλισης για την Επικουρική Σύνταξη πρέπει να γίνει ταυτόχρονα και στον ίδιο χρόνο που θα γίνει και για την Κύρια Σύνταξη.

Στη συνέχεια, μόλις βγει η απόφαση από το Τοπικό Υποκατάστημα του ΕΦΚΑ για τη συνέχιση της Προαιρετικής Ασφάλισης στην Κύρια Σύνταξη, ένα αντίγραφο αυτής της απόφασης πρέπει να σταλεί στο Επικουρικό μας Ταμείο για να εκδοθεί αντίστοιχη απόφαση, ώστε να γίνει η έναρξη της Προαιρετικής Ασφάλισης και στην Επικουρική Σύνταξη.

Το αίτημα για συνέχιση της Προαιρετικής Ασφάλισης στην Επικουρική μαζί με τα δικαιολογητικά (εκείνα που προαναφέρθηκαν ) πρέπει να σταλούν με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

            Προς:  ΕΦΚΑ (πρ. ΕΤΕΑ-ΕΠ)

                        Πρ. Κλάδου Επικ. Ασφάλισης ΟΤΕ (ΕΤΕΑΠ-ΟΤΕ)

                        Ακαδημίας 58

                        τ.κ. 10679  Αθήνα

Στην ίδια διεύθυνση πρέπει να σταλεί και το αντίγραφο της  Απόφασης Προαιρετικής Ασφάλισης του Κύριου Φορέα, μόλις εκδοθεί, για να ακολουθήσει η έκδοση Απόφασης για Προαιρετική Ασφάλιση στην Επικουρική.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας αποχώρησης από τον ΟΤΕ και ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για προαιρετική ασφάλιση τόσο για την Κύρια Σύνταξη όσο και για την Επικουρική  χ ά ν ε τ α ι  και δεν υπολογίζεται ως χρόνος ασφάλισης, για αυτό θα πρέπει να υποβληθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα οι σχετικές αιτήσεις.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς