ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ-ΠΑΙΔΙΩΝ

Για την ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας προστατευόμενου μέλους-παιδιού- που σπουδάζει, απαιτούνται να υποβληθούν στο ΤΑΥΤΕΚΩ , τα εξής στοιχεία;

  1. Βεβαίωση Σπουδών του παιδιού από τη Σχολή . ( έτους 2020-2021).
  2. Πρόσφατο μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα  Κύριας Σύνταξης.
  3. Πρώτη σελίδα του Βιβλιαρίου Υγείας, στην οποία θα αναγράφεται ο ΑΜΚΑ, του Άμεσου μέλους
  4. Πρώτη σελίδα του Βιβλιαρίου Υγείας, στην οποία θα αναγράφεται ο ΑΜΚΑ, του προστατευόμενου μέλους-παιδιού.
  5. ΑΙΤΗΣΗ του Άμεσου μέλους (Συναδέλφου) που θα ζητά την ανανέωση -παράταση- της ασφαλιστικής ικανότητας, του έμμεσου μέλους-παιδιού. (πρέπει να αναγράφεται ότι είναι Ασφαλισμένος π.ΤΑΠ-ΟΤΕ).
  6. Τα ανωτέρω ισχύουν έως το 24ο έτος ηλικίας του παιδιού (εφόσον δεν έχει εργασία και δεν είναι ασφαλισμένο) ή και μέχρι το 26ο έτος, εφόσον συνεχίζει τις σπουδές και προσκομίζει βεβαίωση της Σχολής.
  7. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο www.tayteko.gr ή με συστημένη επιστολή προς τον

ΕΦΚΑ-ΤΑΥΤΕΚΩ (π.ΤΑΠ-ΟΤΕ)

Πατησίων 54

ΤΚ 10682 ΑΘΗΝΑ