ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ (1/2023)

 1. ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
 1. ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ Για διακοπή σύνταξης λόγω θανάτου, καταθέτετε τη Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου μαζί με την αίτηση διακοπής λόγω θανάτου στο τοπικό υποκατάστημα του τόπου κατοικίας σας, όπου και την πρωτοκολείτε. Η αίτηση διακοπής προς τον ΕΦΚΑ, που η διαχείρησή της θα γίνει στην Δ/νση Εκ. Πληρωμών στην Αθήνα, θα απευθύνεται:

Προς  ΕΦΚΑ (Συνταξιούχος π. ΤΑΠ – ΟΤΕ)

                             Δ/νση Εκκαθαρ. Πληρ. Συντάξεων

                             Πατησίων 12, ΤΚ. 10677, ΑΘΗΝΑ

              ή

η παραπάνω αίτηση διακοπής μαζί με τη Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου μπορεί να αποστέλλονται και μέσω e-mail, στο:

tm.plir.giratosb@efka.gov.gr

 

 1. ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ Για διακοπή επιδόματος συζύγου στην κύρια σύνταξη λόγω θανάτου αποστέλλετε μέσω του τοπικού υποκαταστήματος του ΕΦΚΑ(πρ. ΙΚΑ) του τόπου κατοικίας σας, μια απλή αίτηση διακοπής με τη Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, στη διεύθυνση:

Προς  ΕΦΚΑ (Συνταξιούχος π. ΤΑΠ – ΟΤΕ)

                             Δ/νση Εκκαθαρ. Πληρ. Συντάξεων

                             Πατησίων 12, ΤΚ. 10677, ΑΘΗΝΑ

               ή

ομοίως, η παραπάνω αίτηση διακοπής μαζί με τη Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου μπορεί να αποστέλλονται και μέσω e-mail, στο:

tm.plir.giratosb@efka.gov.gr

 1. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

 

Υποβάλετε  ηλεκτρονικά την αίτηση μέσω του e-ΕΦΚΑ στον  –ΕΦΚΑ–    , με τον ΑΜΚΑ και τους κωδικούς TAXISnet του/ της δικαιούχου, στο πεδίο Συντάξεις – Χορήγηση Κύριας Σύνταξης Χηρείας. Κατόπιν εκτυπώνετε την ηλεκτρονική αίτηση και μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά τα στέλνετε (αίτηση & δικαιολογητικά), με συστημένη επιστολή στη Δ/νση:

Προς  ΕΦΚΑ

                                Κλάδος Συντάξεων πρ. ΤΑΠ – ΟΤΕ

                                Αγ. Κων/νου 16, Τ.Κ 10431, ΑΘΗΝΑ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είναι:

α.  Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

β.  Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών

γ.  Φωτοαντίγραφο αστυν. Ταυτότητας (μπρός – πίσω) δικαιούχου

δ.  ΙΒΑΝ Λογ. Τραπέζης με πρώτο όνομα της ή του δικαιούχου

ε.  Εκκαθαριστικό Εφορίας

στ. Υπεύθυνη δήλωση αν η/ ο δικαιούχος λαμβάνει ή δεν λαμβάνει δική της/ του σύνταξη ή αν εργάζεται.

ζ. Απλή αίτηση της/ του δικαιούχου για τη χορήγηση Κύριας Σύνταξης μεταβίβασης με τα προσωπικά στοιχεία, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Δ/νση, τηλέφωνα, e-mail αν υπάρχει.

 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ 3ΕΤΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΗΡΕΙΑΣ

 

Με την συμπλήρωση 3ετίας από το θάνατο, ο/η δικαιούχος κύριας σύνταξης χηρείας πρέπει να καταθέσει στο τοπικό υποκατάστημα του ΕΦΚΑ (πρ. ΙΚΑ) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α.  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

β.  Εκκαθαριστικό Εφορίας

γ.  Υπεύθυνη Δήλωση αν ο/ η δικαιούχος λαμβάνει ή δεν λαμβάνει δική της/ του σύνταξη ή αν εργάζεται.

 1. ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

 

 1. ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

Για διακοπή της επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου, στέλνετε τη  Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου μαζί με μια απλή αίτηση διακοπής της επικουρικής σύνταξης, στο παρακάτω e-mail:

tm.ekpl.epsyntpar@efka.gov.gr

 1. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

Υποβάλετε  ηλεκτρονικά την αίτηση μέσω του e-ΕΦΚΑ στον  –ΕΦΚΑ–ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ  , με τον ΑΜΚΑ και τους κωδικούς TAXISnet του/ της δικαιούχου, στο πεδίο Συντάξεις – Χορήγηση Επικουρικής Σύνταξης λόγω Χηρείας. Εκτυπώνετε το βεβαιωτικό με τον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής και τίποτα άλλο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν εκδοθεί η Κύρια Σύνταξη Χηρείας πρέπει οπωσδήποτε να σταλεί ένα αντίγραφο της απόφασης της Κύριας Σύνταξης Χηρείας στο επικουρικό του ΟΤΕ (ΤΕΑΠ-ΟΤΕ), για να προχωρήσει η έκδοση και της επικουρικής σύνταξης, στο e-mail:

tm.aapon.depasf@efka.gov.gr

 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ 3ΕΤΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΗΡΕΙΑΣ

Δύο μήνες πριν την συμπλήρωση της 3ετίας από το θάνατο, η/ ο δικαιούχος επικουρικής σύνταξης πρέπει να αποστείλει στο επικουρικό ταμείο του ΟΤΕ (ΤΕΑΠ-ΟΤΕ), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α.  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

β.  Εκκαθαριστικό Εφορίας

γ.  Υπεύθυνη Δήλωση αν ο/ η δικαιούχος λαμβάνει ή δεν λαμβάνει δική της/ του επικουρική σύνταξη ή αν εργάζεται.

Τα Δικαιολογητικά αποστέλλονται:

α.  Στο e-mail:     tm.aapon.depasf@efka.gov.gr

 ή

β.  Στη Διεύθυνση,

Προς  ΕΦΚΑ (τ. ΕΤΕΑ-ΕΠ)

                                               πρ. Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης ΟΤΕ

                                               Ακαδημίας 58, Τ.Κ 10679, ΑΘΗΝΑ

με συστημένη επιστολή.

 1. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Οικογενειακό Επίδομα στην Επικουρική Σύνταξη παραμένει σταθερό, όπως χορηγήθηκε εξ’ αρχής, ανεξαρτήτως των οικογενειακών μεταβολών.

Γ. ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ

 1. Για άμεσα ασφαλισμένους η διαδικασία καταβολής των εξόδων κηδείας γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από συγγενικό του πρόσωπο με την υποβοήθηση των Γραφείων που αναλαμβάνουν την Τελετή, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά αίτηση στο   -ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ–  .
 2. Για έμμεσα ασφαλισμένα μέλη η διαδικασία καταβολής των εξόδων κηδείας δεν γίνεται ηλεκτρονικά αλλά ο/ η συνάδελφος που έχει ασφαλισμένο το έμμεσο μέλος, αποστέλλει με συστημένη επιστολή στο ΕΦΚΑ (τ. ΤΑΥΤΕΚΩ) και στη Δ/νση,

Προς  ΕΦΚΑ (τ. ΤΑΥΤΕΚΩ)

                                               Δ/νση Παροχών & Υγείας

                                               Β’ Τμήμα Εξόδων Κηδείας 

                                               Πατησίων 54, Τ.Κ 10682, ΑΘΗΝΑ

τα παρακάτω Δικαιολογητικά:

α.  Πρωτότυπο Τιμολόγιο Γραφείου Τελετών

β.  Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

γ.  Φωτοαντίγραφο αστυν. Ταυτότητας (μπρός – πίσω) δικαιούχου

δ.  Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνει έξοδα κηδείας από άλλο φορέα

ε.  Εκκαθαριστικό Εφορίας

στ. ΙΒΑΝ Λογ. Τραπέζης για την καταβολή των εξόδων κηδείας.

ζ. Απλή αίτηση με τα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου και με αίτημα της χορήγησης των εξόδων κηδείας