Πληρωμές Συντάξεων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Οι πληρωμές Συντάξεων (Κύριες & Επικουρικές) Ιανουαρίου 2021 θα γίνουν με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΜΚΑ ως εξής:

  1. ΤΡΙΤΗ 22/12/2020       όσων το ψηφίο είναι 1, 3, 5, 7, 9
  2. ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12/2020 όσων το ψηφίο είναι 0, 2, 4, 6, 8