ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

Οι μεταβολές που έχουν επέλθει στο εκπαιδευτικό σύστημα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας την τελευταία διετία καθώς και οι αναπροσαρμογές που έχουν γίνει, κατά το ίδιο διάστημα, από τη Διοίκηση του Οργανισμού στα ποσά των χορηγούμενων στους υπαλλήλους χρηματικών βραβείων, καθιστούν αναγκαία την έκδοση μιας νέας εγκυκλίου που θα περιέχει ενοποιημένα τα ισχύοντα για τα χρηματικά αυτά βραβεία, όπως επίσης και τις ισοτιμίες τους σε ΕΥΡΩ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 112/7/22-3-2001 Β.Ε. της Δ/νσης Οργάνωσης Χρηματικά Βραβεία σε παιδιά εν ενεργεία, συνταξιοδοτηθέντος ή αποβιώσαντος προσωπικού του Οργανισμού.

 1.  Τα ποσά των χρηματικών βραβείων που καταβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του νέου Γ.Κ.Π-ΟΤΕ, είναι, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, τα παρακάτω:

α. Ανώτατη Εκπαίδευση:

 • απόκτηση πτυχίου με «ΑΡΙΣΤΑ» 400€
 • απόκτηση πτυχίου με «Λ. ΚΑΛΩΣ» 250€

β. Ανώτερη Εκπαίδευση:

 • απόκτηση πτυχίου με «ΑΡΙΣΤΑ» 300€
 • απόκτηση πτυχίου με «Λ. ΚΑΛΩΣ» 180€

γ. Μέση Εκπαίδευση:

 • Απολυτήριο Λυκείου με «ΑΡΙΣΤΑ» 200€
 • Ενδεικτικό Α΄ και Β΄ τάξεως Λυκείου με «ΑΡΙΣΤΑ» 160€
 • Απολυτήριο Γυμνασίου με «ΑΡΙΣΤΑ» 120€
 • Ενδεικτικό Α΄ και Β΄ τάξεως Γυμνασίου με «ΑΡΙΣΤΑ» 80€

Τα χρηματικά αυτά βραβεία χορηγούνται στους μαθητές και σπουδαστές, παιδιά εν ενεργεία, συνταξιοδοτηθέντος ή αποβιώσαντος προσωπικού του Οργανισμού, τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 27 έτος της ηλικίας τους και διακρίνονται κατά την εκπαίδευσή τους στις Σχολές Μέσης, Ανώτερης και Ανώτατης Δημόσιας Εκπαίδευσης της χώρας, καθώς και σε άλλες Σχολές που έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμες προς αυτές.

 1.  Τα αυτά χρηματικά βραβεία απονέμονται και στους μαθητές που φοιτούν σε αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ιδιωτικά Γυμνάσια και Λύκεια. Ειδικότερα, με τον ισχύοντα σήμερα θεσμό των πανελληνίων εξετάσεων στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου, δεν υφίσταται καμία διάκριση μεταξύ των ενδεικτικών της Β΄ και της Γ΄ τάξεως Λυκείου που εκδίδονται από Δημόσια ή Ιδιωτικά Λύκεια της χώρας.
 2. Η καταβολή των ποσών στους δικαιούχους, θα γίνεται από τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες του Οργανισμού που διαχειρίζονται υπηρεσιακές προκαταβολές (Λογαριασμοί Γ ή Δ ) και από τις Τ.Τ. Εισπράξεις Εσόδων με τις ακόλουθες προϋποθέσεις και διαδικασίες. Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίζουν στις ανωτέρω Υπηρεσίες ή θα αποστέλλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

10Β17

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99

15124 ΜΑΡΟΥΣΙ

τα εξής:

α. Οι εν ενεργεία ή συνταξιούχοι:

 • Σχετική Αίτηση – Δήλωση με πλήρη στοιχεία σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1.
 • Αποδεικτικό στοιχείο σπουδών, πρωτόγραφο ή φωτοαντίγραφο θεωρημένο από Δημόσια Αρχή ή επικυρωμένο από Υπηρεσία του ΟΤΕ, σύμφωνα με την 913/42/12-4-93 Β.Ε.

β. Οι εν ζωή γονείς ή, ελλείψει αυτών, οι έχοντες αναλάβει την κηδεμονία παιδιών αποβιώσαντος, εν ενεργεία ή συνταξιοδοτηθέντος προσωπικού του Οργανισμού:

 • Σχετική Αίτηση – Δήλωση με πλήρη στοιχεία σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1.
 • Αποδεικτικό στοιχείο σπουδών, πρωτόγραφο ή φωτοαντίγραφο θεωρημένο από Δημόσια Αρχή ή επικυρωμένο από Υπηρεσία του ΟΤΕ, σύμφωνα με την 913/42/12-4-93 Β.Ε . Στις περιπτώσεις σπουδαστών Ανώτατης και Ανώτερης Εκπαίδευσης θα προσκομίζεται το πτυχίο ή αντίγραφο αυτού.
 1. Οι ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση των χρηματικών βραβείων θα απευθύνονται:

α. Το εν ενεργεία π ρ ο σ ω π ι κ ό , στην Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή Υπ η ρ ε σ ί α της Υπηρεσιακής Λειτουργίας που υπηρετεί.

β. Οι συνταξιούχοι, στην Υπηρεσία που υπηρετούσαν πριν συνταξιοδοτηθούν.

γ. Οι εν ζωή γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες για τα παιδιά του αποβιώσαντος, εν ενεργεία ή συνταξιοδοτηθέντος προσωπικού του Οργανισμού, στην Υπηρεσία που υπηρετούσαν οι θανόντες.

 1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά για την καταβολή των ποσών στους δικαιούχους θα πρέπει να υποβάλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες, για μεν τους μαθητές της Μέσης Εκπαίδευσης μέχρι 31 Δεκεμβρίου του χρόνου απόκτησης του σχετικού αποδεικτικού σπουδών, για δε τους σπουδαστές Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του επομένου από το χρόνο απόκτησης του τίτλου σπουδών έτους.